Chính sách Bảo vệ và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách maytinhgiare.net (sau đây gọi là “Maytinhgiare.net” hoặc “Máy Tính Giá Rẻ”) xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của các tổ chức và cá nhân (sau đây gọi là “Quý Khách”), đồng thời đây cũng là một phần của các điều khoản và điều kiện áp dụng cho mối quan hệ giữa Quý Khách và Máy Tính Giá Rẻ.

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào các nền tảng do Maytinhgiare.net sở hữu, quản lý, vận hành, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi, sự kiện khác của Maytinhgiare.net, Quý Khách xác nhận rằng Quý Khách đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi và bổ sung sau này.

Máy Tính Giá Rẻ có quyền thay đổi, bổ sung hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi này sẽ được đăng tải trên trang web maytinhgiare.net và có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải. Việc Quý Khách tiếp tục sử dụng dịch vụ, truy cập vào trang web Maytinhgiare.net, mua hàng tại Máy Tính Giá Rẻ hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi, sự kiện khác của Maytinhgiare.net sau khi có sự thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ được hiểu là Quý Khách đã chấp nhận những sửa đổi, bổ sung và cập nhật đó.

Máy Tính Giá Rẻ thực hiện việc thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách tuân theo quy định pháp luật có liên quan và Chính Sách Bảo Mật này, cùng với các thỏa thuận khác (nếu có) giữa Maytinhgiare.net và Quý Khách.

1. Định nghĩa thuật ngữ

Quý Khách” bao gồm các đối tượng sau:

 • Các bên truy cập và sử dụng các nền tảng mà Máy Tính Giá Rẻ sở hữu, quản lý và vận hành, bao gồm trang web maytinhgiare.net, các ứng dụng/website khác, các trang mạng xã hội, hội nhóm thuộc sở hữu, quản lý, vận hành bởi Máy Tính Giá Rẻ (gọi chung là “Nền Tảng“);
 • Khách hàng mua hàng và sử dụng dịch vụ của Maytinhgiare.net;
 • Cá nhân tham gia vào các chương trình khuyến mãi tổ chức bởi Máy Tính Giá Rẻ hoặc tham gia thực hiện các cuộc khảo sát, trò chơi và các chương trình khác do Máy Tính Giá Rẻ tổ chức.

Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Xử lý Dữ Liệu” bao gồm một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Bên Xử Lý Dữ Liệu” là các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Máy Tính Giá Rẻ thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận với Máy Tính Giá Rẻ.

2. Loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý

Maytinhgiare.net thu thập và xử lý Dữ liệu Cá Nhân của Quý Khách để cung cấp trải nghiệm, hàng hóa, dịch vụ và/hoặc tư vấn, cũng như để đáp ứng các yêu cầu của Quý Khách và xử lý các giao dịch mà Quý Khách thực hiện với Máy Tính Giá Rẻ. Dưới đây là loại Dữ liệu Cá Nhân mà Maytinhgiare.net có thể xử lý, bao gồm cả những dữ liệu cá nhân nhạy cảm được quy định dưới đây, có thể do Quý Khách cung cấp cho chúng tôi hoặc liên quan đến Quý Khách:

 • Thông tin cá nhân cơ bản: Họ, tên đệm, tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, địa chỉ, quốc tịch.
 • Hình ảnh cá nhân: Máy Tính Giá Rẻ có thể xử lý hình ảnh cá nhân của Quý Khách, nếu được cung cấp.
 • Thông tin liên lạc: Số điện thoại, địa chỉ email hoặc các thông tin liên lạc khác mà Quý Khách cung cấp cho Máy Tính Giá Rẻ.
 • Thông tin về tài khoản: Dữ liệu về tài khoản số cá nhân, mã số thuế cá nhân.
 • Tình trạng hôn nhân và mối quan hệ gia đình: Thông tin về tình trạng hôn nhân và mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái).
 • Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động trên mạng: Thông tin về hoạt động trực tuyến của Quý Khách trên Website maytinhgiare.net, cũng như trên các Nền Tảng khác của Máy Tính Giá Rẻ.
 • Dữ liệu cá nhân cơ bản khác: Những thông tin cơ bản khác liên quan đến cá nhân của Quý Khách, mà Máy Tính Giá Rẻ có thể cần xử lý để cung cấp dịch vụ và thực hiện các giao dịch.

Máy Tính Giá Rẻ cũng có thể xử lý các Dữ liệu Cá Nhân nhạy cảm sau đây, với điều kiện chúng được quy định bởi pháp luật hoặc cần có biện pháp bảo mật cần thiết:

 • Quan điểm tôn giáo.
 • Thông tin về tình trạng sức khỏe (ngoại trừ nhóm máu).
 • Thông tin di truyền: Những thông tin về đặc điểm di truyền mà Quý Khách thừa hưởng hoặc có.
 • Thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học riêng.
 • Dữ liệu về tội phạm: Thông tin về các hành vi phạm tội được thu thập và lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Thông tin khách hàng từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức được phép khác.
 • Dữ liệu về vị trí: Thông tin về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
 • Các Dữ liệu Cá Nhân khác quy định bởi pháp luật là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 • Máy Tính Giá Rẻ cam kết bảo mật thông tin của Quý Khách và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá Nhân.

3. Cách thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Maytinhgiare.net cùng với Bên Xử Lý Dữ liệu của chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá Nhân từ Quý Khách trong những tình huống sau đây:

 • Thông tin do Quý Khách cung cấp: Khi Quý Khách thực hiện các giao dịch tại Maytinhgiare.net, tham gia vào các chương trình khuyến mại, sự kiện hoặc khảo sát của Máy Tính Giá Rẻ, đăng nhập và tương tác trên các Nền Tảng của Maytinhgiare.net, khi gửi phản hồi, khiếu nại, hoặc yêu cầu hỗ trợ khách hàng, Máy Tính Giá Rẻ thu thập thông tin mà Quý Khách cung cấp.
 • Tương tác trực tiếp: Việc cung cấp và thu thập thông tin có thể diễn ra trực tiếp giữa Quý Khách và Maytinhgiare.net hoặc thông qua bên thứ ba đã được hợp tác với Máy Tính Giá Rẻ để cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoặc cải thiện trải nghiệm của Quý Khách.
 • Tương tác trên Nền Tảng: Khi Quý Khách tương tác trên các Nền Tảng của Máy Tính Giá Rẻ, Quý Khách có thể cung cấp, cập nhật, và chia sẻ các thông tin công khai, và Máy Tính Giá Rẻ có thể được ủy quyền để truy cập và công khai những thông tin này cho bên khác theo quy định của pháp luật. Thông tin công khai bao gồm họ tên người dùng, tên khác, tên tài khoản, ảnh đại diện, nội dung, và bình luận mà Quý Khách chia sẻ trên các Nền Tảng của Máy Tính Giá Rẻ.
 • Thông tin từ hoạt động trực tuyến: Các thông tin phát sinh từ việc Quý Khách truy cập vào trang web maytinhgiare.net hoặc các Nền Tảng khác mà Máy Tính Giá Rẻ sử dụng, quản lý, và vận hành. Các thông tin này bao gồm cả thông tin từ các giao dịch giữa Quý Khách và Máy Tính Giá Rẻ.
 • Từ nguồn bên thứ ba: Máy Tính Giá Rẻ thu thập Dữ liệu Cá Nhân từ nguồn của bên thứ ba mà Quý Khách đã đồng ý cho phép Maytinhgiare.net thu thập, xử lý, và chia sẻ.
 • Từ các nguồn khác (nếu có): Việc thu thập Dữ liệu Cá Nhân từ các nguồn khác có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Mục đích thu thập và Phạm vi thu thập thông tin

Máy Tính Giá Rẻ thu thập và xử lý thông tin trên trang web Maytinhgiare.net và trong quá trình Quý Khách mua sắm, tham gia các chương trình khuyến mãi, trò chơi, và sự kiện khác tại Máy Tính Giá Rẻ để đảm bảo quyền lợi và nâng cao trải nghiệm của Quý Khách.

Khi Quý Khách tạo tài khoản, đăng nhập, hoặc mua hàng trên trang web Maytinhgiare.net (hoặc tại cửa hàng của chúng tôi), tham gia vào các chương trình khuyến mãi và sự kiện do Máy Tính Giá Rẻ tổ chức, Máy Tính Giá Rẻ sẽ yêu cầu Quý Khách cung cấp một số thông tin cần thiết để xác nhận và bảo vệ quyền lợi của Quý Khách.

Trong quá trình thanh toán trực tuyến trên trang web Maytinhgiare.net, Máy Tính Giá Rẻ chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Quý Khách. Các thông tin nhạy cảm của thẻ thanh toán không sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Máy Tính Giá Rẻ.

Trang web Maytinhgiare.net sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách cùng với một số thông tin phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, v.v.) để nâng cao khả năng phục vụ trên trang web Maytinhgiare.net và các Nền Tảng khác do Máy Tính Giá Rẻ quản lý. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web Maytinhgiare.net, phát triển các tính năng mới, dịch vụ, sản phẩm và cung cấp những trải nghiệm tốt hơn cho Quý Khách, phù hợp với xu hướng và sở thích hiện tại.

Quý Khách có thể quản lý việc sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị di động của mình, có thể chặn hoặc tắt cookies hoặc giới hạn việc chia sẻ một số thông tin cụ thể.

Quý Khách chịu trách nhiệm bảo mật và bảo quản thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, và địa chỉ email của mình. Ngoài ra, Quý Khách cần thông báo kịp thời cho trang web Maytinhgiare.net về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng hoặc vi phạm bảo mật, bao gồm việc lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu của bên thứ ba, để Máy Tính Giá Rẻ có biện pháp giải quyết thích hợp.

Máy Tính Giá Rẻ sử dụng Dữ liệu Cá Nhân của Quý Khách để:

 • Cung cấp hàng hóa, dịch vụ và tiện ích: Chúng tôi tùy chỉnh trải nghiệm dựa trên nhu cầu và thói quen của Quý Khách khi truy cập vào trang web Maytinhgiare.net, tạo và quản lý tài khoản của Quý Khách, xác minh danh tính.
 • Quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ: Máy Tính Giá Rẻ quản lý và vận hành việc sử dụng, hoạt động của Quý Khách trên trang web Maytinhgiare.net, bao gồm giao dịch, đăng nhập, và thực hiện các hoạt động khác.
 • Hoạt động nội bộ: Máy Tính Giá Rẻ thực hiện các hoạt động nội bộ như khắc phục lỗi phần mềm, thử nghiệm, nghiên cứu, giám sát, và phân tích xu hướng sử dụng để cải thiện trang web Maytinhgiare.net, tạo ra những tính năng, dịch vụ, sản phẩm mới, và tối ưu hóa trải nghiệm của Quý Khách. Máy Tính Giá Rẻ cũng xác nhận các giao dịch và thực hiện thanh toán.
 • Liên lạc và thông tin quảng cáo: Máy Tính Giá Rẻ gửi thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mãi, lời chúc, lời mời, và quản lý tham gia sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi cho Quý Khách.
 • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động giả mạo: Máy Tính Giá Rẻ sử dụng Dữ liệu Cá Nhân để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động giả mạo hoặc phá hủy tài khoản của Quý Khách.
 • Liên lạc và giải quyết vấn đề: Máy Tính Giá Rẻ tiếp xúc và trao đổi thông tin với Quý Khách trong các trường hợp đặc biệt cần sự tương tác.
 • Lưu trữ và dự phòng: Máy Tính Giá Rẻ lưu trữ và quản lý Dữ liệu Cá Nhân để sử dụng cho việc khắc phục sự cố và các mục đích tương tự.
 • Nghiên cứu thị trường và phân tích: Máy Tính Giá Rẻ sử dụng Dữ liệu Cá Nhân để nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin tổng quát về Quý Khách (như độ tuổi, khu vực địa lý), và thống kê mà thông tin chi tiết sẽ được ẩn, chỉ được sử dụng để mục đích thống kê.
 • Mục đích hợp pháp khác: Máy Tính Giá Rẻ sử dụng Dữ liệu Cá Nhân cho các mục đích khác phù hợp với mục tiêu của trang web Maytinhgiare.net và/hoặc chính sách của Máy Tính Giá Rẻ tại từng thời điểm.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Máy Tính Giá Rẻ sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Khách trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích cụ thể hoặc để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
 • Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được bảo mật an toàn trên máy chủ của Máy Tính Giá Rẻ và/hoặc các đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho Máy Tính Giá Rẻ.

6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Máy Tính Giá Rẻ cam kết không bán thông tin cá nhân của Quý Khách. Máy Tính Giá Rẻ chỉ chia sẻ thông tin trong phạm vi cần thiết, tuân thủ chính sách bảo mật dưới đây. Các bên nhận thông tin cá nhân của Quý Khách cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và chính sách bảo mật của Máy Tính Giá Rẻ. Cụ thể:

 • Người kiểm duyệt thông tin đăng ký tài khoản và kiểm duyệt nội dung;
 • Người xử lý các vi phạm;
 • Maytinhgiare.net có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách với các công ty thành viên trong Tập Đoàn Kinh Tế mà Máy Tính Giá Rẻ là thành viên, các đối tác liên kết, và các trang thông tin điện tử liên quan trong và ngoài nước. Điều này giúp Máy Tính Giá Rẻ cung cấp cho Quý Khách thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và các vấn đề liên quan mà Quý Khách có thể quan tâm. Trong trường hợp này, các đơn vị được chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách bảo mật này;
 • Máy Tính Giá Rẻ có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý Khách cho các đối tác của Maytinhgiare.net để thực hiện phân tích dữ liệu, tiếp thị, xử lý thanh toán, hỗ trợ dịch vụ cho Quý Khách, cũng như các đối tác khác bao gồm nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, công nghệ thông tin, lưu trữ đám mây, quảng cáo và nền tảng quảng cáo. Máy Tính Giá Rẻ cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách với bên thứ ba để ngăn chặn gian lận và giảm rủi ro tín dụng, cũng như thực hiện các yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp Máy Tính Giá Rẻ có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại, Máy Tính Giá Rẻ có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách với những đơn vị kinh doanh khác liên quan. Trong trường hợp này, Máy Tính Giá Rẻ sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ chính sách này;
 • Máy Tính Giá Rẻ có thể tiết lộ thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của Quý Khách khi chúng tôi tin rằng việc này là cần thiết để tuân thủ pháp luật, thực thi các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc an ninh của Máy Tính Giá Rẻ, Quý Khách, hoặc bất kỳ người nào khác. Máy Tính Giá Rẻ cam kết sẽ thực hiện các hành động này chỉ khi có sự đồng ý của Quý Khách.

Trừ các trường hợp nêu trên, Máy Tính Giá Rẻ sẽ thông báo cụ thể cho Quý Khách trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của Quý Khách cho bên thứ ba.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên Website maytinhgiare.net:

 • Máy Tính Giá Rẻ
 • Địa chỉ : LL7 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện Thoại: 0961 591 060
 • Email: salesmaytinhgiare@gmail.com

7. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi hiểu rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân đồng thời mang theo nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc sử dụng sai mục đích. Vì thế, tại Maytinhgiare.net, chúng tôi luôn coi trọng việc áp dụng các biện pháp quản lý cũng như kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trong mọi giai đoạn xử lý (chúng tôi đã và đang triển khai những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân từ thời điểm chúng bắt đầu thu thập dữ liệu cá nhân).

8. Quyền và Nghĩa Vụ của Khách Hàng

8.1 Quyền của Khách Hàng

Máy Tính Giá Rẻ tôn trọng quyền của bạn trong việc truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà Maytinhgiare.net đã thu thập. Điều này có nghĩa:

Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho trang web Maytinhgiare.net và có thể thay đổi quyết định này bất kỳ lúc nào.

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ từ Maytinhgiare.net nếu bạn không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình.

8.2 Lựa Chọn Không Nhận Tin Nhắn Quảng Cáo

Nếu bạn không mong muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Máy Tính Giá Rẻ, bạn có thể hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc theo hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp vào mỗi thời điểm. Nếu bạn không muốn nhận thông báo trên trang web maytinhgiare.net, bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo trên ứng dụng hoặc thiết bị của bạn.

8.3 Nghĩa Vụ của Khách Hàng

Việc đảm bảo thông tin bạn cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhật là nhiệm vụ của bạn để bảo vệ quyền lợi của chính bạn. Maytinhgiare.net sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo yêu cầu của bạn.

8.4 Dữ Liệu Cá Nhân của Bên Thứ Ba

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo Mật này áp dụng đối với bạn. Trong trường hợp bạn cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba cho Máy Tính Giá Rẻ (như thông tin người nhận hàng hoặc người giới thiệu), bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn đã có sự đồng ý của bên thứ ba đó để xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích và điều khoản được quy định trong Chính sách Bảo Mật này.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

 • Máy Tính Giá Rẻ
 • Địa chỉ : LL7 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện Thoại: 0961 591 060
 • Email: salesmaytinhgiare@gmail.com

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, phản hồi hoặc cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0961 591 060 – 0909 260 704.